Saga Oseberg

Saga Oseberg

Vi har helt fra begynnelsen av vært bevisste på at vi ikke bare ønsker å bygge en kopi av Osebergskipet. Målet vårt har vært å bygge en rekonstruksjon som er nøyaktig ned til minste detalj, og samtidig få fram ny viten om hvordan originalen ble bygget.

En dronning på havet

Var Osebergskipet bare bygget som gravskip? Var skipet i det hele tatt i stand til å seile? Var rekonstruksjonen etter utgravningen i 1904 helt korrekt, eller ble det gjort enkelte tilpasninger som medførte at tidligere kopier hadde vist seg å være svært lite sjødyktige?

Dette var noen av spørsmålene vi ønsket å få besvart gjennom byggingen av ”Saga Oseberg”. Derfor ble det i årene før byggestart gjennomført et omfattende arbeid med bl.a. laserscanning, fysisk oppmåling og tolkning av originalskipet, alt i nært samarbeid med bl.a. Kulturhistorisk Museum/Vikingskipshuset i Oslo, Vikingeskibsmuseet i Roskilde og MARINTEK/Skipsmodelltanken i Trondheim.

”Saga Oseberg” ble bygget basert på resultatene av disse undersøkelsene og tolkningene. Samtidig besluttet vi å bygge skipet kun med kopier av vikingtidens verktøy og byggemetoder. Hver eneste planke og spant ble hugget til for hånd. Innenfor rammene av det arkeologiske materialet ble det gjort visse mindre tilpasninger, spesielt i forskipet. Resultatet har fjernet enhver tvil om at skipet har vært både sjødyktig og en god seiler, bevist bl.a. under ”Saga Oseberg”s første utenlandstokt. Det gikk sommeren 2015 til våre venner i Roskilde.